ਮਨੋਰੋਗ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਰੋਗ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਜੋ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਰੋਗ (ਡੀਮੇਂਸ਼ੀਆ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਜ਼ਾਇਮਰ’ਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ) ਜਾਂ ਨਾੜੀ
ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਮੇਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਨੋਰੋਗਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗ ਹਨ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨੋਰੋਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੋਰੋਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਹੈ।ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Calendar 100x100

ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ।

Round Arrow 100x100

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ।

Magnificient Galss 100x100

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ।

Puzzle 100x100

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ।

Clock 100x100

ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ।

Directions 100x100

ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ।

Speech 100x100

ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ।

Hand 100x100

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟਣੀ।

ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ, ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਟੌਇਲਟ (ਪਖਾਨੇ) ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਨੋਰੋਗ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼, UK (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

UK ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਹੈ

65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੋਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ:

  • ਡਾਇਬਟੀਜ਼
  • ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
  • ਵੱਧ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ
  • ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (ਉਦਾਸੀ)

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਰੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਹ ਰਹੇਗਾ।

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Quick Guide Is There A Cure

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਦਤਰਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Heart 100x100

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੋ।

Drop 100x100

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ।

Smoke 100x100

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।

Apple 100x100

ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।

Walk 100x100

ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

Scale 100x100

ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ।

Head 100x100

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, - ਰਾਹੀਂਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

Drink 100x100

ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 14 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੀਓ।

ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

Admiral Nurses ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
0800 888 6678

Alzheimer’s Society ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
0300 222 1122

Alzheimer Scotland ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
0808 808 3000

Infoline Sidebar1 Landscape

Dementia Research Infoline

ਕੀ ਮਨੋਰੋਗ ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ?
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ
0300 111 5 111
infoline@alzheimersresearchuk.org
ਕਾਲਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ARUK Clinic 030 1024x683 Landscape
Quick Guide Images Landscape

ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ

ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।